Regulamin

KRIS Serwis, pełna nazwa Agencja Reklamowo-Komputerowa „KRIS” Krzysztof Białas, z siedzibą w 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, os. Bolesława Chrobrego 46. Udostępnia regulamin dotyczących warunków współpracy, zwaną w dalszej części Serwisem, a zleceniodawcom zwanym w dalszej części Klientem, w zakresie napraw sprzętu komputerowego. Skorzystanie z usług, zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.

 1. Na naprawę urządzeń udzielona jest gwarancja w przedziale od 3 do 12 miesięcy w zależności od zakresu wykonywanej usługi i użytych części.Roczna gwarancja w przypadku wymiany matryc w laptopach na fabrycznie nową oraz wymiany baterii, 3 miesięczna gwarancja na wymianę używanych matryc w laptopach, 6 miesięczna gwarancja na naprawy laptopów, roczna gwarancja na wymianę nowych układów BGA, w przypadku Reballingu BGA obowiązuje miesięczny okres gwarancji, 3 miesięczna gwarancja przy naprawach komputerowych PC oraz innych urządzeń, 6 miesięcy gwarancji dla zasilaczy awaryjnych UPS lub 12 miesięcy przy wymianie akumulatorów.
 2. Na wszystkie użyte nowe podzespoły obowiązuje gwarancja producenta z okresem gwarancyjnym od 12 do 60 miesięcy. W karcie wydania sprzętu z serwisu widnieje indywidualna adnotacja użytych części wraz nr seryjnym oraz okresem gwarancji producenta.
 3. Okres gwarancji liczony jest od terminu odbioru sprzętu z serwisu lub odbioru przesyłki od kuriera.
 4. Naprawy mają unikatowy i niepowtarzalny nr zlecenia oraz QR-code, które klient otrzymuje w potwierdzeniu przyjęcia sprzętu do naprawy. Po tych numerach można sprawdzić status zlecenia serwisowego na stronie serwisu w zakładce „STATUS NAPRAWY”.
 5. Naprawy wyceniane są indywidualnie, po ustaleniu problemu Serwisant telefonicznie udzieli szczegółowej informacji o usterce. Wysyłana jest również wiadomość sms oraz mail ze szczegółowym opisem uszkodzenia, kosztem oraz przewidywanym czasie naprawy sprzętu. Po zapoznaniu się z ekspertyzą, to Państwo podejmą decyzję o rozpoczęciu naprawy. W przypadku rezygnacji nie pobieramy opłat za diagnozę. Klienci, którzy skorzystali z opcji wysyłki kurierem, zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu. Na życzenie klienta jest możliwość wystawienia pisemnej ekspertyzy serwisowej dotyczącej przeprowadzonej diagnozy.
 6. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu, klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu utylizacji. Klient zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów transportu zgodnych z cennikiem w dniu wysyłki (dotyczy jedynie klientów korzystających z wysyłki za pośrednictwem kuriera). W opisanym powyżej przypadku klientowi również przysługuje bezpłatna diagnoza na piśmie.
 7. Informujemy, że sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczanego do naprawy może ulec zmianie w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw, dotyczy to: (np. ukrytych pęknięć obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody matrycy, tasiemki, itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania czynności serwisowych. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności.
 8. W celu zapewnienia przejrzystości przepływu informacji, który ma zapobiec nieterminowym odbieraniem naprawionego sprzętu, klient zostaje poinformowany o zakończeniu naprawy oraz możliwości odbioru naprawionego sprzętu. Informacja zostaje wysłana za pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej.
 9. W przypadkach nieodebrania sprzętu w terminie 31 dni od daty poinformowania o możliwości odbioru sprzętu, bądź nie podjęcia przez klienta decyzji o terminie wysyłki, zostanie naliczana opłata magazynowa w wysokości 5,00 zł. brutto dziennie, którą klient musi pokryć w trakcie odbioru lub wysyłki. Opłata jest naliczana również z braku możliwości poinformowania zleceniodawcy o konieczności odbioru, wynikającej z jego winy (np. podana złego nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, podania niepoprawnego adresu mailowego). Klient oświadcza, że nieodebranie sprzętu w terminie 6 miesięcy (od dnia otrzymania informacji o wykonanej naprawie) jest jego oświadczeniem o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu lub oddaniem sprzętu do utylizacji.
 10. Klient oświadcza, że w przypadku odmowy przyjęcia sprzętu po dokonaniu naprawy, (dotyczy klientów, którzy wybiorą formę płatności za pobraniem lub przelewem) odmowy odbioru i zapłaty kurierowi oraz w przypadku braku wpłaty na konto za wykonaną usługę serwisową w terminie 6 miesięcy (od dnia otrzymania informacji o zakończeniu naprawy za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej) jest jego oświadczeniem woli o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu lub oddaniem sprzętu do utylizacji.
 11. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883)oraz (Dz.U. 2018 poz. 1000 ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych) klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia usługi serwisowej przez KRIS Serwis, jednocześnie wyraża zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na kontakt telefoniczny lub otrzymywanie wiadomości SMS i poczty elektronicznej, informacji dotyczących aktualnych promocji oraz informacji dotyczących przebiegu zgłoszonego sprzętu do naprawy w KRIS Serwis.
 12. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki.Wynika to między innymi z faktu, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA, uBGA, CSP, FLIP CHIP. Przyczyną pojawienia się usterki, są tak zwane zimne luty (mikropęknięcia połączeń lutowanych) i dopiero po ich usunięciu może okazać się, że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, który w tym momencie jest niedostępny na rynku. Kolejnym powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawny montaż nowego układu BGA. W takich przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zainstalowanych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy.W związku z tym prosimy przed oddaniem lub wysłaniem sprzętu do naprawy o sporządzenie kopii zapasowej danych zawartych na twardych dyskach. Jednocześnie informujemy, że w procesie naprawy nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych oraz programów. Jeśli zajdzie potrzeba ponownej instalacji systemu bądź wymiany dysku twardego, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu przygotowania listy plików do archiwizacji bądź przeniesienia ich na nowy nośnik.
 14. Klient oddający sprzęt do naprawy oświadcza,że dane przechowywane na dyskach twardych lub innych nośnikach danych przesłanych do serwisu są jego własnością, a na programy zainstalowane posiada legalne licencję.
 15. Na wydanie diagnozy i wycenę naprawy serwis zastrzega sobie termin od 1 do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu.
 16. Na naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis zastrzega sobie termin do 14 dni roboczych licząc od dnia wydania diagnozy. W przypadku niespodziewanych komplikacji, innych jak w zgłoszeniu serwisowym lub niedostępności niezbędnych podzespołów do przeprowadzenia naprawy, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy do 60 dni roboczych po wcześniejszym ustaleniu z klientem kosztów i czasu realizacji naprawy.
 17. Wymienione podzespoły elektroniczne podczas procesu naprawy,zgodnie z dyrektywą WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz od 1 stycznia 2016 r. zasady postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688). Klient przyjmuje do wiadomości, że nie wydajemy uszkodzonych części i podzespołów elektronicznych. Zużyte komponenty zostaną przekazane do firmy specjalistycznej zajmującym się recyklingiem i utylizacją odpadów elektronicznych lub do punktu PSZOK. Większość części elektronicznych zawiera szkodliwe i niebezpieczne substancje między innymi takie jak: ołów, kadm, rtęć, chrom, polibromowane bifenyle, polibromowne etery difenylowe. W związku z powyższym tylko na specjalne życzenie klienta w trakcie przekazania sprzętu do naprawy lub wysyłanego sprzętu za pośrednictwem kuriera ma obowiązek dołączyć oświadczenie o wydaniu uszkodzonych części (pdf, doc), tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione te kryteria, zostaną wydane uszkodzone podzespoły. W tym przypadku klient oświadcza, że wydany zużyty, uszkodzony sprzęt lub uszkodzony podzespół odda do firmy specjalistycznej zajmującym się recyklingiem, utylizacją odpadów elektronicznych lub do punktu PSZOK.
 18. Każdy klient korzystający z usług naszej firmy oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu.Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje powyższe warunki umowy serwisowej. Jest to jednocześnie umowa, na podstawie, której jest świadczona usługa naprawy, reguluje ona prawa i obowiązki z tego tytułu. Oddanie sprzętu do naprawy osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków umowy serwisowej.
 19. Płatności za usługi można dokonać na 3 sposoby:

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

GOTÓWKĄ – przy osobistym odbiorze naprawionego sprzętu

GOTÓWKĄ (POBRANIE) – przy odbiorze naprawionego sprzętu u kuriera

PRZELEWEM na nr konta – Agencja Reklamowo-Komputerowa „KRIS” Białas Krzysztof, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, osiedle Bolesława Chrobrego 35, Bank Spółdzielczy w Kamieńcu Ząbkowickim, nr rachunku: 36 9533 1030 2005 0000 4978 0001

W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska oraz nr zlecenia serwisowego RMA.

 1. Na wszystkie wykonane usługi wystawiamy Fakturę VAT lub paragon fiskalny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie (Regulaminie) mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, wszystkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla wykonawcy usługi serwisowej.